Son yıllarda vergiye  dair çok  sayıda af yasası  yayınlanarak  günlük ve ticari hayatımıza girdi. Bunların bir kısmı salt  vergi  kanunlarına  dair düzenlemeler içermekte idi. Bazıları da Torba  Kanun  şeklinde;  vergi, diğer kanun ve  kanun hükmünde kararnamelerde  değişiklik ön görmekte idi.

Bu  Af Yasalarından kapsamlı olanlardan biri 2018 yılında  Resmi Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe  giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanundu. 

Akabinde 2021 yılında  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  7326 Sayılı Kanun yayınlanarak  yürürlüğe girdi.

Son  yıllarda yayınlanan bu  her iki  yasa da, matrah artırımı, vergi  borçlarının  yapılandırılması, stok affı, kasa  affı, dava  aşamasında  bulunan vergi alacaklarının belli şartlarda  tasfiye  edilmesi gibi geniş  kitlelere hitap  eden kapsamlı vergi  af yasaları  idi.

 Maalesef son birkaç yıldır çıkan af yasaları ile; vatandaşta  ve  vergi  mükelleflerinde iki-üç yılda  bir vergi  affı  ihdas edileceği beklentisi ortaya  çıkmaya başladı. Yaklaşan genel  seçimlerin varlığıyla da  birlikte bu  talep son  zamanlarda  sıkça  dillendirilmeye  başlandı. Dolayısıyla açık bir  şekilde ifade etmek gerekirse bir  af  yasası  için yeterli  beklentinin oluştuğu kanaatindeyim. Mevcut siyasi  iktidarın  böylesine  mühim  bir seçimin  arefesinde böyle bir  af yasası  beklentisini  karşılıksız bırakacağını düşünmüyorum doğrusu!

07.10.2022 tarihinde de Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine  tevdi edildi. Peki bu  kanun teklifi  de yukarıda  değindiğimiz 7143 sayılı Yasa ve 7326 Sayılı Yasa gibi kapsamlı bir  vergi affını ihtiva  eden düzenlemeler içermekte miydi?

Bu  beklentide olanlar için üzülerek  belirtmem  gerekir  ki, Türkiye  Büyük Millet Meclisine  sunulan bu  kanun teklifi, matrah  artırımı, stok affı, kasa  affı, borç yapılandırması gibi temel  düzenlemeleri kapsamamaktadır.

Peki  beklentileri karşılayacak kapsamlı bir  vergi  affı çıkar mı? Çıkacaksa  ne  zaman çıkar? Yılların  birikimi olan kamu  tecrübeme dayanarak  ifade edebilirim ki,  böylesine  kapsamlı bir   vergi affı yasası  kuvvetle  muhtemel çıkacaktır. Yukarıda  da  değindiğim  gibi ülke,  genel seçim sathına  girmişken böylesine  çok sayıda seçmen kitlesinin oluşan bu  beklentisi,  siyasi irade tarafından karşılıksız bırakılmayacaktır. 

O zaman bu yasa  çıkacaksa   hangi ayda  çıkar? Yine tecrübelerime  dayanarak ya  yıl sonunda  ya da 2023’ün Mayıs ayında  çıkacağını tahmin ediyorum. Bilindiği üzere, bir  mali  yıl kapanmadan o  yıla  ilişkin matrah artırımına ilişkin  bir  af yasasının  yayınlanması  teknik olarak mümkün değildir. Mali  yıl ise Kurumlar Vergisi Mükellefleri için takip eden yılın Nisan  ayı sonu itibariyle verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile sona erer. En son 2021 yılında yayınlanan 7326 sayılı  af yayası 2020 yılını kapsamakta idi. Bu nedenle yeni  çıkacak  af yasasının hem 2021 hem de 2022 yılını kapsayabilmesi için 2022 Mayıs ayına  ihtiyaç vardır.

Peki geçtiğimiz günlerde  Meclise sunulan Kanun Teklifi  ne gibi  düzenlemeler  içermektedir?

 

1-İşverenlerce çalışanların 1.000 Türk Lirasına kadar olan  elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerin ödenmesi amacıyla sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmekte ve bu ödemelerin sigorta prim kesintisine tabi tutulmaması sağlanmaktadır.

Elektrik ve  doğal  gaz fiyatlarındaki aşırı  yükselmeye  karşı çalışan kesimi  korumak, işverenin yapacağı bu  yardımların ücret  sayılmaması ve  vergiye  tabi  tutulmaması  diğer taraftan SSK primine  tabi   olmaması  işçi ve işveren  açısından önemli  avantajlar sağlayacaktır.

2-Yurt dışındaki onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabının ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir.

Ülke dışında faaliyet  gösteren müteahhitlerimizin kanayan  yaralarından biri olan yurt dışı  çalışanların gelir  vergisi stopajları ve  dolaylı olarak damga  vergileri bu  düzenleme ile  vergiden istisna  edilmektedir.

Düzenleme ile  yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri için  bu işlerde çalışmak üzere işveren tarafından yurtdışına götürülen ve fiilen yurt dışında çalışan işçilerin,  yurtdışından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden ve  damga vergisinden istisna edilmektedir.

 

3-Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük belirli bir tutarı aşmayan ödemeler, kullanım amacına bakılmaksızın doğrudan gelir vergisinden istisna  edilmiştir. 

Oysa ki  şu anki  uygulamaya göre, işverenler tarafından çalışanlara sadece  işyerinde veya işyerinin  müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

 

İşveren tarafından  işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin ilgili yıl için belirlenen tutarı (2022 yılı için 51TL'yi) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek hizmetini sağlayan firmalara yapılması şartıyla bu  tutara kadar olan ödemeler (2022 yılı için 51 TL) vergiden istisnadır.

 

 

Yapılan düzenlemeyle, yemek bedelinin çalışanların banka hesabına yatırılması ve çalışanlarca bu ödemelerin yemek hizmeti veren işletmeler dışında da  örneğin market alışverişinde kullanılması durumunda yapılan yemek  bedeli  ödemesi de vergiden istisna  olacaktır.

 

4-Döviz ve altınlarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren mükelleflerin elde etikleri faiz ve kâr paylarına  sağlanan kurumlar vergisi istisnası  2022 yılı sonunda kadardı. Yapılacak düzenleme ile bu süre   2023 yılının sonuna uzatılmaktadır.

 

5-Elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla, lisanssız olarak apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesislerinde 25 Kw’ya kadar elektrik üretip  enerji tedarik şirketlerine  satan gerçek kişiler,   gelir vergisinden muaf esnaf kapsamındadır. Yapılacak düzenleme ile   bu 25 Kw’lık  vergisiz elektrik üretimi sınırı,  50 Kw’ya çıkartılmaktadır.

 

6- Sermayenin , işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni veya nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin, sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltmaya   konu edilen bu unsurlar üzerinden nasıl vergileme yapılacağı hususu netleştirilmektedir.

 

7-COVID-19 salgınını  önlemek amacıyla alınan tedbirlerin ihlal edilmesi sebebiyle verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi düzenlemede  yer almaktadır. Keza,   salgın sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan tüm fazla ödemelerin terkin kapsamına alınması yani  mükelleften geri alınmaması hususlarına düzenlemede yer  verilmiştir.

8-Bağımsız Denetimin Ülkemizde  yürütülmesi, gözetimi ve  denetiminden sorumlu Kamu Gözetimi  Kurumunun görev ve  yetki  alanları yeniden belirlenmiştir.

 

9- Öğrenim kredisi alan öğrencilerin; borçların iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadarki  sürede ve  aldıkları miktar tutarında ve ayrıca  aylık dönemler halinde ödemelerine imkân tanınmaktadır.

 

10-Temel ihtiyaçlara denk gelen  elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük tutarlı borçların, icra takiplerinin sonlandırılmasını özendirmek amacıyla bu alacakların 'değersiz alacak' kategorisine alınması ve işletme kayıtlarından çıkarılabilmesi sağlanmaktadır.

 

Ayrıca, varlık yönetim şirketlerince takip edilen ve anaparası belli tutan aşmayan alacakların, anaparasının yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanarak ödenmek suretiyle kalan kısmının, vekâlet ücreti, faiz ve benzeri ek yükümlülüklerin takibinden vazgeçilmesi sağlanmaktadır.

11-Tıp Fakültesi öğrencilerinde olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf  öğrencilerine de asgari ücret kadar  bir ödemenin yapılması hususu düzenlenmektedir.

Yasa teklifinde başka  hususlara ilişkin düzenlemeler de yer almakla  birlikte, vergi, mali ve genel kamuoyunu ilgilendiren hususlara açıklık getirmeye özen gösterdik.

 

Faydalı olması dileğiyle…

Mehmet DEMİR

Yeminli Mali Müşavir